Příjem žáků

   • Škola pracuje jako dvouletá střední škola pro žáky s různým druhem a stupněm znevýhodnění.
   • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou (SŠ).
   • Podmínkou přijetí je osobní pohovor.

    

   Přijímáme studenty s:

   poruchami pozornosti (ADD)

   poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

   opožděným či nerovnoměrným vývojem

   specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.)

   průměrným a podprůměrným intelektem

   mentálním postižením (od pásma lehké poruchy až po střední mentální retardaci)

   poruchami autistického spektra

   Downovým syndromem

   lehčím tělesným postižením

   kombinovanými vadami

   zdravotním oslabením (epilepsie, dieta, alergie, atd.)

    

   Nepřijímáme

   • studenty s těžkým mentálním postižením,
   • vážnějšími smyslovými vadami,
   • s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,
   • s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)
   • s psychiatrickou diagnózou
   • a to z důvodu, že pro veškerá těžší postižení existují speciálně zaměřené vzdělávací instituce, které cílí a specializují se vždy na jednu určitou oblast vzdělávání u těžších typů postižení.

    

   Přijímací zkouška na SŠ v roce 2021

  • vyhlášení 2. kola: 2. kolo přijímacího řízení na SŠ.docx
  • změna termínu konání přijímacího řízení: zde
  • informace zde
  • hygienická pravidla: Organizační informace k přijímacím zkouškám

 

Oznámení o termínu konání přijímací zkoušky 

Školní přijímací zkouška do oboru vzdělávání Praktická škola dvouletá se bude konat 18. 5. 2021 

2. kolo přijímacích zkoušek proběhne …

Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti (ke stažení zde – uvedeno v dokumentu „Vyhlášení 1. kola PZ“).

Před konáním přijímacího řízení je třeba prostudovat dokument „Informace o provozu školy a hygienických opatřeních při konání přijímacích a závěrečných zkoušek“ (ke stažení zde).

Při příchodu do školy je nutné předložit řádně vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).

Všem účastníkům přijímacího řízení bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení nejpozději 5 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Celý text ke stažení zde.

 

 

 • Forma výuky: 
  • Výuka v 1. – 2. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání – Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou.
  • Podle získaných praktických zkušeností se děti rozhodnou, kam budou dále směřovat.
  • Lze přijmout i žáky z jiných zvláštních, speciálních základních či základních škol, kteří mají zájem dozrát a připravit se na přestup do OU nebo SOU.
  • Výuku na praktické škole vnímáme jako možnost dokončit výchovu a vzdělání na principech waldorfské pedagogiky.

   

 •  
 • Obor vzdělávání – Praktická škola dvouletá – kód oboru 78 – 62 – C/002
 • Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů – 12
 • Forma vzdělávání – denní studiumKritéria přijímacího řízení– ukončení povinné školní docházky- doporučení SPC nebo PPP- seznamovací pohovor s praktickou činností Okruhy vzdělávání  praktické výuky na SŠ:– řezbářství a truhlářství– práce s textilním materiálem (se zaměřením na šitou tvorbu hraček a doplňků ke svátkům v průběhu roku a práci s vlnou)– keramika– příprava pokrmů (vaření se základy stolování)