Kdo jsme?

Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě speciálního školství, zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. Škola je rovněž členem Mezinárodního svazu waldorfských škol.

Pracujeme se žáky s mentálním postižením na základě principů a metod waldorfské pedagogiky.

Fotografie školy

 • Škola má tyto součásti: Základní škola waldorfská a Střední škola praktická – dvouletá.
 • Praktická škola dvouletá je určena žákům se středním mentálním postižením, a pokud není naplněná kapacita školy, je možné zařadit i žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími vadami.
 • Na praktické škole dvouleté usilujeme o rozvinutí všech stránek osobnosti žáka podle jeho individuálních možností v jeho rozumové, citové a volní oblasti. Rukodělné dovednosti žáků rozvíjíme v oboru keramické práce, práce s textilními materiály, práce se dřevem a příprava pokrmů. Cílem naší práce je připravit žáka podle jeho možností na samostatný praktický život.
 • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou formou obhajoby závěrečné práce. Absolventi získávají vysvědčení o složení závěrečné zkoušky. Dále mohou pokračovat ve studiu na další praktické škole nebo odborném učilišti.
 • Škola klade důraz na osobní kontakt a individuální přístup k jednotlivým žákům podle jejich vzdělávacích potřeb.
 • Řemeslné dílny: keramická dílna, dílna pro práci se dřevem, dílna pro práci s textilními materiály, školní cvičná kuchyně.
 • Další vybavení školy: taneční sál, eurytmický sál, sál pro tvořivou dramatiku, hudebna, výtvarný atelier, počítačová učebna, venkovní učebna, školní knihovna, zahrada – školní sad, školní skleník.
 • Při přijímací zkoušce ověřujeme, zda jsou uchazeči schopni vykonat jednoduché praktické činnosti z oblasti práce s keramickou hmotou, vaření, šití, práce se dřevem a vedeme s uchazečem krátký pohovor.

Informační video o naší škole

Waldorfská pedagogika

Základy tohoto typu alternativního vzdělávacího položil začátkem 20. století rakouský filosof a pedagog Rudolf Steiner. Pro více informací se podívejte ZDE. Hlavní prvky waldorfské pedagogiky:

Výuka v epochách:

 • Výuka hlavních vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, biologie,…) vždy probíhá v ranních vyučovacích blocích (2x 45 min) po dobu
  2 – 4 týdnů.
 • Žáci se tak mohou lépe soustředit na jedno téma po delší dobu a více ho prožít a zpracovat.
 • Ostatní předměty (anglický jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, eurytmie, tělesná výchova, výtvarná výchova,…) se vyučují v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách.

Rytmus:

 • Epochy i další vyučovací hodiny, jsou členěny na tři části: rytmickou (hra na flétnu, rytmizace, pohyb, říkanky, říkadla, motorická cvičení, atd.), vyučovací (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění na závěr epochy).
 • Rytmus provází waldorfské vyučování denně po celý rok, včetně svátků a slavností a pomáhá dětem přirozeně prožívat okolní svět.

Slovní hodnocení:

 • Práce, snaha a chování žáků není motivováno známkami – vysvědčení má podobu slovního hodnocení.

Historie školy

 • Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1990/1991 jako experiment pod hlavičkou Zvláštní školy v Josefské ulici v Praze 1.
 • Prvotní impuls k založení školy dala PaedDr. Jana Vášová.
 • Vyučovat se začalo ve 2. a 3. ročníku, do těchto tříd byli žáci přiděleni vedením Zvláštní školy.
 • V červnu roku 1991 se podařilo dosáhnout právní subjektivity, škola se osamostatnila a po udělení mezinárodního statutu Waldorfská začala užívat vlastní název Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského.
 • Ve školním roce 1991/1992 již probíhala výuka v 1. – 4. ročníku. Každý následující rok pak byla vždy otevřena nová první třída. V roce 2000 dosáhla škola plného počtu ročníků.
 • Během své existence musela škola několikrát změnit působiště, v současné době sídlí v ulici Křejpského v Praze 4 na Opatově.
 • Ve školním roce 2011/2012 škola oslavila 21. výročí svého působení.

SPOLUPRÁCE
V rámci Tranzitního programu spolupracujeme s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Tranzitní program studentům praktických škol zajišťuje individuální praxe na běžném trhu práce. Mladí lidé tak získávají zkušenosti a rozvíjejí své sociální dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. https://rytmus.org/socialni-sluzby/socialni-rehabilitace/tranzitni-program/

Rytmus

 

„Jen v otevřeném prostoru může každý najít svou vlastní cestu.“
Daniel Wirz

Povinně zveřejňované údaje