Příjem žáků

  • Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění.
  • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou (SŠ).
  • Podmínkou přijetí je osobní pohovor.

   

  Přijímáme studenty s:

  poruchami pozornosti (ADD)

  poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

  opožděným či nerovnoměrným vývojem

  specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.)

  průměrným a podprůměrným intelektem

  mentálním postižením (od pásma lehké poruchy až po střední mentální retardaci)

  poruchami autistického spektra

  Downovým syndromem

  lehčím tělesným postižením

  kombinovanými vadami

  zdravotním oslabením (epilepsie, dieta, alergie, atd.)

   

  Nepřijímáme

  • studenty s těžkým mentálním postižením,
  • vážnějšími smyslovými vadami,
  • s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,
  • s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)
  • s psychiatrickou diagnózou
  • a to z důvodu, že pro veškerá těžší postižení existují speciálně zaměřené vzdělávací instituce, které cílí a specializují se vždy na jednu určitou oblast vzdělávání u těžších typů postižení.

   

  Přijímací pohovor na SŠ

 • – 23. 4. 2019

         
Kritéria přijímacího řízení zde.

 

 • Forma výuky: 
  • Výuka v 11. – 12. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání – Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou.
  • Podle získaných praktických zkušeností se děti rozhodnou, kam budou dále směřovat.
  • Lze přijmout i žáky z jiných zvláštních, speciálních základních či základních škol, kteří mají zájem dozrát a připravit se na přestup do OU nebo SOU.
  • Výuku na praktické škole vnímáme jako možnost dokončit výchovu a vzdělání na principech waldorfské pedagogiky.

   

 • Obor vzdělávání – Praktická škola dvouletá – kód oboru 78 – 62 – C/002Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů – 12

  Forma vzdělávání – denní studium

  Kritéria přijímacího řízení

  – ukončení povinné školní docházky

  – doporučení SPC nebo PPP

  – seznamovací pohovor s praktickou činností

   

  Okruhy vzdělávání  praktické výuky na SŠ:

  – řezbářství a truhlářství

  – práce s textilním materiálem (se zaměřením na šitou tvorbu hraček a doplňků ke svátkům v průběhu roku a práci s vlnou)

  – keramika

  – příprava pokrmů (vaření se základy stolování)